โปรแกรมออกกำลังใจในองค์กร

ออกกำลังใจ (Mindfulness Training) กิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สำหรับองค์กรภายนอก)

          เป็นโครงการที่จะเสริมสร้างให้เกิดองค์กรที่พนักงานทำงานด้วยความสุข โดยตั้งอยู่บนฐานของการมีสติ, ตระหนักรู้ตนเอง, เข้าใจตนเองและความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น ผ่านการออกแบบกิจกรรม โดยนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คนในองค์กรเกิดความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความงอกงามและนำมาซึ่งพลังการทำงานเชิงบวกอันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์

          สวนโมกข์กรุงเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีสติในองค์กร เพื่อสร้างความสุข ความพึงพอใจ และความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ให้แก่พนักงานขององค์กรในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการออกแบบกิจกรรม โดยนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามหลักคิดเรื่องการสร้างสติ และ สมาธิส่งเสริมให้คนในองค์กรเกิดความสุข องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความงอกงาม และนำมาซึ่งพลังการทำงานเชิงบวกอันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์

จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงเกิดมาเป็นกิจกรรมหลักทั้งหมด ๑๒ กิจกรรมซึ่งเรียงลำดับจากความเข้มข้นของการปฏิบัติจากน้อยไปมากดังนี้ https://www.pagoda.or.th/general-knowledge/2023-09-10-07-58-45.html

Follow Us On

Categories